Numer 3/73 / 2007
Hejnał OświatowyAnna Stawska - ROLA MISTRZA W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM
Mistrz pełni ważną rolę w przygotowaniu zawodowym młodocianych do pracy w zawodzie rzemieślniczym. Poprzez przekazywanie uczniom wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie odpowiedniego stosunku do wykonywanej pracy wdraża ich do pełnego i świadomego uczestnictwa w życiu zawodowym. Wierzy w słuszność przekazywanej wiedzy i umiejętności i postępuje zgodnie z wyznawanym systemem wartości. Hierarchia wartości mistrza przejawia się w doborze celów ształcenia, środków dydaktycznych, ale przede wszystkim metod i treści, które determinują osiąganie tych celów. Istotne znaczenie ma również stosunek do uczniów, ponieważ decyduje o powodzeniu realizacji przyjętego programu. Słowo „mistrz” wyraźnie wskazuje, że osoba pełniąca tę funkcję ma swoich uczniów czegoś nauczyć, czyli tak oddziaływać na intelekt, uczucia i wolę działania, żeby założone przezeń cele kształcenia zostały pomyślnie zrealizowane. Ma być dla nich wzorem do naśladowania.

Tomasz Piróg - RYNEK PRACY A ŻYCIE JEDNOSTKI. POPYT NA PRACĘ NIETYPOWĄ I JEGO SPOŁECZNE KONSEKWENCJE
Społeczne znaczenie pracy.
Praca jest kluczowym doświadczeniem w życiu człowieka. To, czy jest on aktywny zawodowo i jaki reprezentuje zawód, determinuje kształt całego jego życia. Praca ma też waż-ną funkcję społeczną. Buduje więzi między wyspecjalizowanymi, współpracującymi jednost-kami, gwarantując im dochód umożliwiający funkcjonowanie w społeczeństwie opartym na pieniężnej rynkowej wymianie dóbr i usług.
Praca jest zjawiskiem społecznym. To wystawianie własnej siły roboczej na sprzedaż, podczas której podlega ona weryfikacji rynkowej. Dlatego rynek kształtuje społeczeństwo i ma wpływ na struktury społeczne.

Joanna Zagórska - O TOLERANCJI
Rozum jest tym prawem, które poucza ludzi: skoro wszyscy są równi i niezależni, żaden nie powinien szkodzić drugiemu, jeżeli chodzi o jego życie, zdrowie, wolność i mienie.
John Locke
– Mamo, mogłabyś być bardziej tolerancyjna! – zapewne niejedna matka usłyszała takie lub podobne słowa od swojej dorastającej córki, które mogły paść na uwagę związaną ze strojem (długość spódnicy, goły brzuch, dekolt itp.), makijażem lub biżuterią (np. kolczyki w różnych miejscach).
– „Marsz w obronie tolerancji” – tytuł w prasie.
– „Zero tolerancji dla przemocy” – program Ministerstwa Edukacji Narodowej po tragicznych wydarzeniach w Gdańsku.

Olaf Swolkień - PRAKTYKI BRYTYJSKICH STUDENTÓW W POLSKIEJ SZKOLE
W ramach programu Leonardo da Vinci PLAYTEC II grupa 6 brytyjskich studentów przez trzy wrześniowe tygodnie 2006 roku przebywała w Szkole Podstawowej nr 93 w Krakowie. Udział w tym programie szkoła zawdzięcza systematycznej współpracy z krakowską Akademią Pedagogiczną. Studenci tej uczelni od wielu lat odbywają praktyki w naszej placówce. Partnerem brytyjskim było kolegium nauczycielskie w Ambleside, w Anglii.

Joanna B. Hałaj - SKUTECZNE POROZUMIEWANIE SIĘ DYREKTORA SZKOŁY Z NAUCZYCIELAMI

Iwona Duran - ISTOTA WYCHOWANIA PRZEZ SZTUKĘ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Renata Flis - W CUDOWNYM ŚWIECIE MARZEŃ I WYOBRAŹNI

Ewa Kosińska - JAK MOŻNA PRZECIWDZIAŁAĆ ZACHOWANIOM AGRESYWNYM W SZKOLE

Piotr Wiroński - MODEL UNIWERSALNY

Magdalena Domańska - ANGIELSKI W PIOSENCE (I NIE TYLKO)

Bartłomiej Gołek - RECENZJA – MARTA MYSZKOWSKA-LITWA: WYCHOWANIE INTELEKTUALNA W TEORII DYDAKTYCZNEJ I PRAKTYCE EDUKACYJNEJ

Ewelina Bąk - RECENZJA – ERICH PETLAK, JURIJ KOMORA: NAUCZANIE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH