Numer 1/76 / 2008Roman Ciepiela - PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WARTOŚCIĄ I WYZWANIEM DLA MAŁOPOLSKIEGO ŚRODOWISKA OŚWIATOWEGO – CZY TYLKO NA LATA 2007-2013?
Stereotypową tezą dla środowisk oświatowych, także w Małopolsce, jest ciągły niedosyt środków finansowych. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) dostarcza ich wiele. Nie można ich jednak traktować jako pomoc społeczną. EFS jest funduszem prorozwojowym. 85% środków PO KL pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% to środki z budżetów – państwa i regionu. Na jakie kierunki rozwoju społeczeństwa są one kierowane z pomocą PO KL?

Joanna Burdek - PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) na lata 2007–2013 jest największym programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Całość kwoty, jaką przewidziano na jego realizację, to ponad 11,4 mld EUR.
Głównymi celami realizacji PO KL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej oraz upowszechnienie edukacji wśród obywateli w każdym wieku, na każdym etapie kształcenia, a także zwiększenie jakości usług edukacyjnych oraz ich powiązanie z potrzebami gospodarki i rynku pracy.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, w tym: 5 Priorytetów realizowanych na poziomie centralnym, 4 Priorytetów o zasięgu regionalnym oraz 1 Priorytetu – Pomoc techniczna – przeznaczonego dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL.


Joanna Burdek - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH – PO KL DLA SEKTORA EDUKACJI

Katarzyna Marchewka-Chwaja, Łukasz Bajak - PLAN DZIAŁANIA – BEZ NIEGO PROJEKTU NAPISAĆ SIĘ NIE DA...

Joanna Bera - DZIAŁALNOŚĆ REGIONALNEGO OŚRODKA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W KRAKOWIE
Przy ulicy Mikołajskiej 4 w Krakowie mieści się siedziba Fundacji Instytutu Studiów Strategicznych, która już po raz trzeci pełni rolę Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalne Ośrodki EFS – obecnie jest ich 47 – funkcjonują w ramach ogólnopolskiej sieci, nad którą nadzór sprawuje Krajowy Ośrodek EFS, działający w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Do podstawowych zadań Regionalnych Ośrodków EFS należy powiększanie wiedzy na temat możliwości, jakie daje Europejski Fundusz Społeczny, a tym samym pomoc w dostępie do środków europejskich instytucjom, które jeszcze nie skorzystały z tej pomocy. Regionalny Ośrodek EFS w Krakowie oferuje instytucjom chcącym aplikować o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym szkołom oraz instytucjom szkoleniowym, szereg bezpłatnych usług.
Pierwszym miejscem kontaktu z Ośrodkiem jest zazwyczaj Punkt Informacyjny. Specjalistka ds. informacji identyfikuje potrzeby klientów zgłaszających się e-mailowo, telefonicznie lub osobiście, a następnie proponuje pomoc, z której można skorzystać w Ośrodku.


Anna Stawska - JAK SZKOŁY I INSTYTUCJE OŚWIATY MOGĄ SKUTECZNIE ZABIEGAĆ O ŚRODKI Z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI?

Zuzanna Cisak - DZIAŁANIA PROMOCYJNE WE WNIOSKACH APLIKACYJNYCH W RAMACH PO KL
Program Operacyjny Kapitał Ludzki stał się szansą dla rozwoju edukacji i może stanowić uzupełnienie systemu edukacyjnego. W Zespole Szkół w Łapanowie postanowiliśmy tę szansę wykorzystać, planując szeroki wachlarz działań ukierunkowanych na szkolnictwo zawodowe i ogólne. Dotyczy to w szczególności Priorytetu IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji kluczowych w regionach”.
Po przeanalizowaniu dokumentacji wskazującej wymogi dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych w projektach realizowanych z udziałem funduszy Unii Europejskiej, w Zespole Szkół w Łapanowie opracowano model działań dla wniosków aplikacyjnych, które miały być złożone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w 2008 r.
Promocja projektu jest obowiązkowym działaniem, które trzeba uwzględnić przy planowaniu. Należy pamiętać o tym, kto jest beneficjentem ostatecznym projektu. W naszym przypadku są to uczniowie. Warto w tym miejscu przeanalizować specyfikę szkoły i środowiska, w jakim się znajduje.


Beata Biały-Ciszek - PROJEKTY UNIJNE W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KRAKOWIE

Dorota Głowacka - NOWE FUNDUSZE – NOWE MOŻLIWOŚCI

Zuzanna Cisak - JAK WYKORZYSTANO FUNDUSZE PRZEDAKCESYJNE DO MODERNIZACJI OFERTY EDUKACYJNEJ I WPROWADZENIA NOWEGO KIERUNKU KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ W ŁAPANOWIE

Ewa Kawończyk - „SZKOŁY JAGIELLOŃSKIE” „SZANSĄ NA ROZWÓJ” GIMNAZJUM W TOKARNI

Ewa Domagała - PROJEKT „SZKOŁY JAGIELLOŃSKIE” W GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM

Maria Majos, Marta Pasek, Wojciech Kaczmarczyk - PROJEKT „SZKOŁY JAGIELLOŃSKIE” W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TARNAWIE – REFLEKSJE UCZESTNIKÓW

Małgorzata Kmak - POLSKA – TRUDNY UCZEŃ. EFEKTYWNOŚĆ POLITYKI REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM