Numer 4/82 / 2009MONIKA WIŚNIEWSKA-KIN - Rozwijanie dziecięcych sposobów rozumienia pojęć.
Kiedy „rzeczywistość krzyczy”, czyli o problemach uczniowskiego rozumienia tekstów
Niezwykle interesujących danych dotyczących umiejętności w zakresie rozumienia czytanych tekstów dostarcza Międzynarodowy Program Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for Internatinal Student Assessement – PISA), który regularnie, co trzy lata, począwszy od 2000 r. bada między innymi dziecięce umiejętności w zakresie rozumienia czytanych tekstów (reading literacy). W teście przeznaczonym do badania tych umiejętności, dzieci nie tylko wyszukują informacje, ale także interpretują oraz poddają refleksji i krytycznej ocenie tekst. Przekłada się to na poziomy rozumienia tekstu.


DANUTA MACIEJOWSKA-MIAS - Nowa podstawa programowa z przyrody a umiejętność twórczego rozwiązywania problemów przez uczniów.
Głównym zadaniem dzisiejszej szkoły jest stwarzanie przyjaznych warunków do skutecznego uczenia się prowadzącego do pozytywnych zmian w rozwoju uczniów. Nie da się nauczyć wszystkich wiadomości i umiejętności potrzebnych w życiu człowieka, można jednak i należy wdrażać dzieci i młodzież do samodzielnego działania, poszukiwania oraz przygotować do nauki przez całe życie. Dlatego szkoła powinna kształcić przydatne w życiu umiejętności kluczowe, w tym między innymi umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób, aby ułatwić uczniom uczestniczenie w życiu społecznym i zawodowym, gdzie stajemy często wobec sytuacji nowych i skomplikowanych.


MAŁGORZATA WOJNAROWSKA - Nowa podstawa programowa z historii.
Nowa podstawa programowa z historii została wprowadzona na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. .Najwcześniej rozpoczną jej wdrażanie nauczyciele historii uczący w gimnazjach – od 1 września 2009 r. w klasach I. Za 3 lata zacznie ona obowiązywać w IV klasach szkół podstawowych i I-szych – szkół ponadgimnazjalnych. Pozostałe klasy (poza I gimnazjalnymi) będą w nowym roku szkolnym 2009/2010 realizować starą podstawę programową, zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Będzie ono obowiązywało do czasu zakończenia pełnych cyklów kształcenia.


HALINA KRÓL - Reforma programowa z informatyki

ELŻBIETA TYRALSKA-WOJTYCZA - Zapraszamy do Moodle’a

KRYSTYNA DYNOWSKA-CHMIELEWSKA - Podpisanie listu intencyjnego w sprawie realizacji projektu DiAMEnT – Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty

ARKADIUSZ NALEPKA - „Europa wiedzy” puka do szkół ponadgimnazjalnych

KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE INFORMUJE -

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE INFORMUJE -

Kalendarium dyrektora szkoły – kwiecień 2009 -