Numer 8-9/85 / 2009RENATA DONIEC - Rodzina w świadomości społecznej – przemiany modelu rodziny i w systemie wartości
Mówienie o fundamentalnej roli rodziny w tworzeniu kapitału ludzkiego i społecznego, jest ciągle aktualne i ważne. Rodzina postrzegana jest nie tylko jako podstawowa i niezastąpiona dla każdego człowieka wspólnota, ale również jako źródło dochodu i bogactwa narodowego, czynnik gwarantujący trwały wzrost gospodarczy oraz środowisko kształtowania tak pożądanych w gospodarce rynkowej cech, jak: wzajemne zaufanie, rzetelność, pracowitość, uczciwość, solidarność, zdolność do współpracy i poświęceń, czy umiłowanie porządku . Zrozumienie zatem, iż jakość i rozwój jednostki oraz społeczeństwa zależą od jakości i mocnej pozycji rodziny, jest podstawowym warunkiem jej wspierania. Stwierdzenie to odnosi się także do roli i zadań polityki prorodzinnej. Ma ona bowiem na celu rozwój rodziny bez względu na jej status materialny.


JACEK SZKURŁAT - Eurosieroctwo jako problem społeczny – próba charakterystyki zjawiska
Po 1 maja 2004 r., a więc od momentu członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w wielu publikacjach dotyczących migracji zarobkowych zwracano oczywiście uwagę na ich negatywne następstwa, ale główny nacisk kładziono tu na skutki ekonomiczne. Skutki społeczne, a wśród nich problem eurosierot, pozostawały niejako na „drugim miejscu”.


KRYSTYNA DYNOWSKA-CHMIELEWSKA, JANUSZ STASZEK - Co nowego w projekcie DiAMEnT

ROMAN FICEK - Stąd do normalności

JAN BORATYŃSKI TRIZ - Pedagogika, cz. II

ANDRZEJ MIELCZAREK - 175-lecie nowożytnego szkolnictwa zawodowego w Polsce, cz. II

RODZINA, PROBLEM EUROSIEROCTWA - Zestawienie bibliograficzne

RECENZJE – ANNA BABICZ - Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych

DARIA GRODZKA - 30 lat polskiej drogi do Wolności

KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE INFORMUJE -

List Małopolskiego Kuratora Oświaty na rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 -

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2009/2010 w Zielonkach -

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE INFORMUJE -

Komunikat Dyrektora CKE -

KOMUNIKAT Konkurs Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli pt. „Kreatywny nauczyciel” -

PRZEMYSŁAW MAJKUT, JOANNA PETER - Szkolna interpretacja wyniku sprawdzianu 2009.
Wyniki egzaminów zewnętrznych niosą ze sobą bardzo dużo informacji pomocnych w opisaniu pracy szkoły, nauczycieli oraz osiągnięć w nauce uczniów i stosowanych metod dydaktycznych. Analizy przygotowywane w Wydziale Badań i Analiz OKE Kraków mają służyć pomocą w interpretacji wyników uzyskanych w szkołach podczas sprawdzianu. W zamyśle mają być zaproszeniem do wspólnej refleksji nad jego wynikami. By w pełni wykorzystać informacje z egzaminów, na podstawie wspólnych analiz ich wyników trzeba starać się dociec, które szkolne działania dydaktyczne wpłynęły na wyniki sprawdzianu oraz w jaki sposób. W 2009 r. przygotowaliśmy nowy materiał pozwalający na przeprowadzenie analizy wyników sprawdzianu w każdej szkole. W najbliższym czasie będzie on dostępny w całości na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (www.oke.krakow.pl).