Numer 10/86 / 2009- OD REDAKCJI

MARTA KOWALCZUK - Twórcze realizowanie lekcji wychowawczych w szkole
Szkoła jest nie tylko środowiskiem nauczania, opanowywania wiadomości i umiejętności, rozwijania zdolności poznawczych dzieci i młodzieży, lecz także instytucją służącą wychowywaniu, wspomaganiu wszechstronnego rozwoju ucznia, kształtowaniu jego tożsamości, światopoglądu, postaw moralnych, społecznych, estetycznych i zdrowotnych. Pełnienie roli nauczyciela nie może więc ograniczać się tylko do realizacji zadań dydaktycznych, kontroli i oceny efektów kształcenia, nauczyciel powinien być także opiekunem oraz wychowawcą dzieci i młodzieży, skoncentrowanym na poznawaniu potrzeb, pragnień i marzeń uczniów, rozwiązywaniu ich problemów, pomocy w zrozumieniu świata oraz odnalezieniu w nim własnego miejsca. Wychowawcze cele i zadania szkoły są (powinny być) realizowane w toku lekcji przedmiotowych, akademii i apeli, uroczystości szkolnych, akcji charytatywnych, zawodów sportowych, konkursów i olimpiad przedmiotowych, działalności kół zainteresowań, a przede wszystkim w toku lekcji wychowawczych, określanych także godzinami wychowawczymi, godzinami do dyspozycji wychowawcy klasy i uczniów, godzinami z wychowawcą.

HENRYK PALKIJ - Wychowanie patriotyczne jako wyzwanie edukacyjne
Wychowanie patriotyczne, patriotyzm są to pojęcia, które często przewijają się na kartach historii. Każda epoka posługuje się nimi, ale dla każdej z nich mają one trochę inny sens. Także w najbliższej nam przeszłości i w czasach współczesnych słowo patriotyzm wywołuje różne reakcje i często niesie ze sobą zróżnicowany kontekst pojęciowy i nastawienie emocjonalne. Czym było pojęcie patriotyzmu w przeszłości? Na to pytanie można odpowiedzieć w różny sposób, ale najlepiej będzie pokazać w krótki sposób, jak ono się zmieniało. Patriotyzm wywodzi się od słowa patria – ojczyzna i jako pojęcie pojawiło się dość późno.


CZESŁAW WRÓBEL - Patriotyzm szkolny a szkoła patriotyzmu
Najobszerniejsza i zarazem najbardziej uniwersalna definicja patriotyzmu mówi o poszanowaniu, pielęgnowaniu i rozwijaniu narodowej tradycji kultury czy języka. Sama zaś miłość do ojczyzny nie ma wymiaru bezinteresownego. Patriotyzm nie jest dobrem samym w sobie, które stanowi natomiast ojczyzna. Krytycy pojęcia patriotyzm, twierdzą, że jest pojęciem o tyle pojemnym, co nic nieznaczącym w zasadzie z kilku powodów. Miłością jako uczuciem trudno obdarzyć pojęcie abstrakcyjne. Można kochać człowieka, zwierzę, być może również rzeczy, lecz ciężko kochać ojczyznę. Przenosząc dyskusję na poziom mniej abstrakcyjny – uczuciem miłości można obdarzać członków narodu w całości lub instytucje i organy państwa. Należy jednak przyjąć, że nie o taką miłość chodzi w pojęciu patriotyzmu. Co znaczą jednak pojęcia: patriota, patriotyzm, wychowanie patriotyczne i czy aby w naszych czasach nie utraciły one już swej siły wyrazu? Czy używane dla osiągnięcia określonych, bieżących celów, np. politycznych, nie spowszedniały nam zanadto?

TERESA SZAKIEL - „Kto Ty jesteś? Polak mały. Jaki znak Twój? Orzeł biały …” – refleksje na temat edukacji patriotycznej

MARIUSZ CUPIAŁ - Patriotyzm – przeszłość, tradycja, współczesność. Edukacja patriotyczna młodzieży w Małopolsce

MAŁGORZATA BOBA, MARIA MICHLOWICZ - Droga do sukcesu wychowawczego, cz. I

JAN BORATYŃSKI TRIZ - Pedagogika, cz. III

ANDRZEJ MIELCZAREK - 175-lecie nowożytnego szkolnictwa zawodowego w Polsce, cz. III

- WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE i OBYWATELSKIE – zestawienie bibliograficzne

- KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE INFORMUJE

- Sekretarz Stanu w MEN Krystyna Szumilas w Krakowie

- Konkurs tematyczny 30. rocznica powstania „Solidarności” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Małopolsce

- KOMUNIKATY

DARIA GRODZKA - III Forum Młodzieży z Polski i Niemiec

- Konkurs MCDN Kreatywny nauczyciel

- Edukacja przyszłości – Dialog przedszkola i szkoły