Numer 3/91 / 2010ALEKSANDER PALCZEWSKI - Czas zmian – nowa koncepcja sprawowania nadzoru
Zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego wprowadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r., zapoczątkowała wiele istotnych zmian w polskiej szkole. Rok 2009/2010 jest pierwszym rokiem wdrażania tych zmian.
Celem reformy programowej kształcenia ogólnego jest podniesienie jakości kształcenia oraz dostosowania nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia. Zmianom programowym i organizacyjnym towarzyszy rozszerzanie autonomii szkół. W wyniku wprowadzanych nowych rozwiązań w ustawie o systemie oświaty oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy, dyrektorzy szkół zyskali większą swobodę w zakresie organizacji pracy szkół. Nauczyciele zyskali większą autonomię w sprawach dydaktycznych poprzez swobodny wybór programów nauczania i podręczników.

JAN WNĘK - Polskie badania naukowe nad dzieckiem w latach 1918-1939
Odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli stworzyło zupełnie nowe warunki dla prowadzenia badań w różnych dziedzinach wiedzy. Nastąpiła rozbudowa szkolnictwa wyższego oraz instytucji naukowych, w których prowadzono badania oraz publikowano ich wyniki. W latach 1918–1939 wśród polskich uczonych wzrosło zainteresowanie dzieckiem. Stawało się ono przedmiotem studiów naukowych ze strony pedagogów, psychologów, socjologów, lekarzy, antropologów. W tym okresie polskie piśmiennictwo naukowe wzbogaciło się o wiele dzieł poświęconych dziecku. Pewna ich część stanowiła ważny wkład w rozwój badań nad pierwszymi latami życia człowieka, odznaczała się nowatorstwem treści i ujęcia problemu.


MACIEJ JAKUBOWSKI - Międzynarodowe badania umiejętności uczniów a badania w Polsce, cz. II
Głównym sposobem wykorzystania wyników badań międzynarodowych jest porównanie średniego poziomu umiejętności między krajami. Jak już wspomniano we wstępie cz. I. artykułu, porównania te spotykają się z olbrzymim zainteresowaniem ze strony polityków, nauczycieli, a nawet rodziców. Wyniki PISA trafiają na czołówki gazet na całym świecie, podobnie jak wyniki TIMSS oraz PIRLS. Wszyscy już wiemy, że Finowie mają najlepiej wykształconych 15-latków, a ich japońscy i koreańscy rówieśnicy potrafią niewiele mniej. Wiemy też, że np. USA, mimo olbrzymich nakładów na edukację, nie osiąga wyników zbliżonych do wymienionych powyżej liderów.


ROMAN FICEK - Wiersze

ROMAN FICEK - Jesteśmy

ELŻBIETA CHABIK - Stosunki interpersonalne między uczniami zdrowymi a niepełnosprawnymi

URSZULA GRYGIER - Klucz do integracji. O współpracy pedagoga specjalnego i nauczyciela przedmiotu w klasach integracyjnych

ANNA RAPPE - Spójrzmy na efektywność wiejskich gimnazjów

MARIUSZ STINIA - Wizyty studyjne

JAN BORATYŃSKI TRIZ - Pedagogika, cz. VII

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE - Integracja społeczna. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

DARIA GRODZKA - Relacja z zebrania Rady Wydawniczej, Rady Redakcyjnej i Zespołu Redakcyjnego „Hejnału Oświatowego”

- Małopolski Konkurs o tematyce regionalnej „Mnie ta ziemia od innych droższa…”