Numer 6-7/94 / 2010- OD REDAKCJI

JADWIGA MICHALIK-SURÓWKA - Rola mediacji w budowaniu poczucia bezpieczeństwa ucznia w szkole
Wobec narastających w życiu społecznym agresji i przemocy, będących wyrazem różnych konfliktów zaostrzających się także w szkołach, mediacja zaczyna być brana pod uwagę jako sposób eliminowania sporów i zapewnienia uczniom i nauczycielom poczucia bezpieczeństwa. Na temat kondycji podmiotów pracujących w szkole w warunkach szybkich przeobrażeń i zmian cywilizacyjnych, które skutkują, między innymi, doświadczeniem braku bezpieczeństwa, pisałam już w pracy Stres ucznia i nauczyciela w odpowiedzi na współczesne zagrożenia cywilizacyjne. Niniejszy artykuł jest próbą ukazania mediacji jako szczególnej formy pomocy skonfliktowanym stronom w uzyskaniu porozumienia i zawarciu ugody, a tym samym w budowaniu poczucia bezpieczeństwa w szkole. Artykuł nie daje pełnego oglądu zagadnienia tytułowego, a jedynie sygnalizuje jego wybrane aspekty.ELŻBIETA OBAL-DYREK - Praca nauczycieli z młodzieżą zdolną
Edukację uznaje się za jedno z fundamentalnych praw każdego człowieka. Na tej podstawie każdy kraj opracowuje najbardziej odpowiednią politykę edukacyjną w odniesieniu do potrzeb wszystkich uczniów, mając na uwadze wyrównywanie szans edukacyjnych i umożliwienie wszystkim młodym ludziom pełnego rozwoju swego potencjału.
W roku szkolnym 2007/2008 Kuratorium Oświaty w Krakowie dokonało analizy realizowania przez szkoły województwa małopolskiego zadań związanych z kształceniem i promowaniem uczniów szczególnie uzdolnionych. Szczegółowe wyniki raportu zostały omówione między innymi w artykule Praca z uczniem zdolnym w szkołach małopolskich („Hejnał Oświatowy”, styczeń 2009 r.). W związku z dużym zainteresowaniem nauczycieli tą problematyką chciałabym podzielić się z Państwem moimi refleksjami dotyczącymi roli zawodowej nauczyciela, szczególnie w kontekście pracy z uczeniem zdolnym.ANNA WIDUR - Młodzieżowa e-Akademia Nauk Matematyczno–Przyrodniczych

Młodzieżowa e-Akademia Nauk Matematyczno-Przyrodniczych została powołana do życia w październiku 2008 r. Jej idea powstała pół roku wcześniej w zespole doradców metodycznych przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa szukających odpowiedzi na pytania: jak efektywniej pracować z młodzieżą zdolną, jaka powinna być specyfika tej pracy, jak sprawić, by nasi najzdolniejsi uczniowie osiągali równie dobre wyniki jak najlepsi uczniowie na świecie.
Wyniki międzynarodowych badań PISA z 2006 r. ujawniły, że polska szkoła jest skuteczna w pracy z uczniem mającym mniejszy potencjał, ale równocześnie nie jest wystarczająco efektywna w obszarze pracy z uczniami o dużym potencjale. Dotyczy to zwłaszcza kształcenia matematycznego, które było główną domeną w badaniach PISA przeprowadzonych w 2006 r. Równocześnie statystyki polskie pokazywały coraz mniejsze zainteresowanie młodzieży studiami na kierunkach ścisłych, przy równoczesnym gwałtownym wzroście ogólnej liczby osób studiujących w Polsce.RENATA MAKARSKA-BANAŚ, JUSTYNA KOSIBA-PURGACZ - Projekt edukacyjny „Pięć lat Polski w Unii Europejskiej”

BARBARA TWORZYDŁO - Innowacja pedagogiczna „Edukacja dziennikarska na lekcjach języka polskiego w kl. VI”

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI ŚWIETLICY I KLAS O-VI SP 36 W KRAKOWIE „Kultury różnych narodów” - Święto SP nr 36 w Krakowie

RENATA KRASKA, GRZEGORZ GIERMEK - Projekt edukacyjny „Szkoła bez Po–Uczeń”

JADWIGA IWONA KIEŁBUS - Współpraca z krajami Unii Europejskiej

HENRYK SZALENIEC - E-ocenianie to nie tylko zmiana technologii, część I

MAREK TOKAJUK - Początki działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 4 w Krakowie, część I

KRYSTYNA DYNOWSKA-CHMIELEWSKA, JANUSZ STASZEK - Diagnoza uzdolnień kierunkowych uczniów w Małopolsce w ramach projektu DiAMEnT

JOANNA HYTROŚ - Nauczyciele dla nauczycieli

ELŻBIETA CHABIK - Praca z patronem szkoły jako element wychowania patriotycznego i obywatelskiego

- ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE – Innowacje w oświacie

DARIA GRODZKA - Zakończenie Małopolskiego Konkursu Interdyscyplinarnego „W.W. – Wiem Więcej” dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego

RECENZJE – MARTA MYSZKOWSKA-LITWA - Zaburzenia odżywiania się u młodzieży

ROMAN FICEK - Oczarowanie, czyli wiosenne refleksje o Zimowych kotach Małgorzaty Kaliszewskiej