Numer 8-9/95 / 2010MACIEJ KLAKLA - Metoda ekspertów jako forma aktywizowania uczniów na lekcji matematyki i zajęciach pozalekcyjnych
Ogólne zasady nauczania, takie jak np. zasada stopniowania trudności, poglądowości, łączenia teorii z praktyką, naukowości, czy inne, które zostały wypracowane w wielowiekowej praktyce, spełniają rolę podstawowego kanonu także w chwili obecnej i mimo prób ich modyfikowania czy uzupełniania (Śnieżyński, 2000) stanowią niekwestionowany punkt odniesienia przy realizacji różnych koncepcji nauczania. Dotyczy to także nauczania matematyki. Jednakże zasada świadomego i aktywnego udziału ucznia w procesie nauczania, podniesiona przez A. Z. Krygowską (Krygowska, 1977) do roli zasady przewodniej, spełnia szczególną rolę, plasując ucznia jako podmiot różnorodnych zabiegów dydaktycznych, organizowanych przez nauczyciela. Akceptowanie wiodącej roli tej zasady w nauczaniu matematyki, wyznacza także zadania nauczyciela, który odpowiada za odpowiednio dobrane motywacje, uwzględniające poziom rozwoju i możliwości intelektualne uczniów, oraz właściwą organizację całego procesu nauczania. Proces nauczania rozumiany jest tu jako kierowanie procesem uczenia się przez uczniów.

ZBIGNIEW POWĄZKA - Przykłady kształtowania pewnych aspektów matematycznej aktywności ucznia

ANNA WIDUR - Wybrane umiejętności matematyczne w świetle nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego
Artykuł niniejszy odnosi się do Podstawy programowej podpisanej 23 grudnia 2008 r. przez panią minister Katarzynę Hall. To ważny dokument, który na najbliższe lata wyznacza poziom edukacji matematycznej w Polsce. Warto się z nim zapoznać, ale czyniąc to, należy także pamiętać o okolicznościach, w jakich ów dokument powstawał. Z jednej strony resort edukacji stał przed zadaniem dołączenia matematyki do listy przedmiotów obowiązkowo zdawanych na maturze, a z drugiej przed obniżeniem wieku szkolnego. Podstawa programowa stała się też z mocy ustawy o systemie oświaty dokumentem określającym standardy wymagań egzaminacyjnych. Wszystkie te czynniki silnie determinowały zakres treści, które ostatecznie znalazły się w ministerialnym rozporządzeniu.

TADEUSZ MARCZEWSKI - Sylwetka nauczyciela matematyki w kontekście nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego, cz. I

HENRYK SZALENIEC - E-ocenianie to nie tylko zmiana technologii, cz. II

WOJCIECH PAPAJ - Kształtowanie kompetencji kluczowych wyzwaniem współczesnej edukacji

ANNA ZDEBSKA - Żyjąc z naszą religią i z religiami innych. Razem w różnorodności – projekt Comenius realizowany przez Gimnazjum nr 7 w Krakowie w latach 2008-2010

TOMASZ POŁOMSKI - Film krótkometrażowy na lekcji języka niemieckiego

MAREK TOKAJUK - Początki działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Krakowie, część II

- KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE INFORMUJE – Inauguracja roku szkolnego 2010/2011

- KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE INFORMUJE – Zmiany w prawie oświatowym

MAŁGORZATA WOJNAROWSKA - Konferencja dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie pt. Grunwald – symbol zwycięstwa i natchnienie artystów.

BEATA LISOWSKA - Recenzja książki Zdzisławy Zacłony Wokół zagadnień edukacji wczesnoszkolnej

- ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE –Kształcenie umiejętności matematycznych i technicznych

- KOMUNIKATY – Zaproszenie na I Powiatową Konferencję Integracja Szansą dla Wszystkich

- Konkurs MCDN pt. Kreatywny nauczyciel