Numer 10/96 / 2010MAŁGORZATA KOZAK - Obowiązek szkolny i obowiązek nauki w perspektywie realizacji prawa dziecka do edukacji
Podstawowym prawem dziecka w szkolnej przestrzeni edukacyjnej jest prawo do nauki. Konstytucja RP w artykule 70 stanowi, że „każdy ma prawo do nauki”. O prawie każdego dziecka do nauki mówi też Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, oraz Konwencja o Prawach Dziecka w artykule 28. Prawa do nauki dotyczą też inne dokumenty praw człowieka, jak na przykład Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (art. 26), Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (art. 10). Dokumenty te zobowiązują Polskę do realizacji prawa do nauki na zasadzie równych szans. Zatem nauczanie na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej jest obowiązkowe i bezpłatne dla wszystkich, a dzieciom udostępniane są informacje i poradnictwo szkolne i zawodowe. Ważne są także zobowiązania Państw-Stron poczynione do ww. aktów. Państwa-Strony zadeklarowały, że będą popierały i rozwijały międzynarodową współpracę w dziedzinie oświaty, szczególnie w celu przyczynienia się do zlikwidowania ignorancji i analfabetyzmu na świecie, a także ułatwienia dostępu do wiedzy i nowoczesnych metod nauczania.

JOANNA TOROWSKA - Formy edukacji w zabytkowych parkach (na przykładzie Krakowa), cz. I
Unikatowy charakter Krakowa zainspirował mnie do podjęcia próby opracowania nowych form edukacji w środowisku, jakim są zabytkowe założenia parkowo-ogrodowe tego miasta. Podejmując to zagadnienie trzeba przypomnieć, że Kraków przynajmniej dwukrotnie odegrał zasadniczą rolę w rozwoju sztuki ogrodowej w Polsce: po raz pierwszy w czasach renesansu jako ośrodek, w którym uformowała się kompozycyjna postać polskiego ogrodu kwaterowego („ogrodu sarmackiego”), którego idea przetrwała aż po XX w. oraz drugi raz w XIX w., gdy rozwinęła się tu swoista forma ogrodu miejskiego, na wpół swobodnego (Planty, Park Jordana, Park Bednarskiego). Pozostałe i zachowane do dziś zabytkowe publiczne parki Krakowa stanowią pozostałość wyjątkowego w swym rodzaju dziedzictwa, nadającego niepowtarzalny charakter temu miastu

RENATA FLIS - Organizacja edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – edukacja dla przyszłości

URSZULA GRYGIER - Wpływ różnorodności uczniów, tworzących zespół integracyjny, na ich funkcjonowanie

TADEUSZ MARCZEWSKI - Sylwetka nauczyciela matematyki w kontekście nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego, cz. II

AGNIESZKA MYŚLAK - Wychowanie patriotyczne w szkole podstawowej

TOMASZ STRACHANOWSKI - „Rekiny Przedsiębiorczości”

ANNA HAJDUŁA - Ekonomik i jego dobre tradycje

MAREK TOKAJUK - Początki działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Krakowie, część III

MAŁGORZATA KALISZEWSKA - Jeszcze o dysleksji

- KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE INFORMUJE

WITOLD STANKOWSKI - Patriotyzm jest wyzwaniem. Małopolski Program Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej

- ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE – Nauczanie dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych

- Konkurs MCDN pt. „Kreatywny nauczyciel”

PIOTR HAPANOWICZ - Konkurs tematyczny pt. „Tadeusz Kościuszko – żołnierz wolności”

- Informacja o prenumeracie „Hejnału Oświatowego”

- Akademia Historii Współczesnej