Numer 3/101 / 2011- OD REDAKCJI

JOANNA TOROWSKA - „Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem w Europie: zmniejszanie nierówności społecznych i kulturowych” – kilka refleksji na marginesie raportu EURYDICE
W okresie trwania dyskusji nad kształtem wczesnej edukacji w Polsce warto zwrócić uwagę na doniesienia raportowe z innych krajów europejskich w tym zakresie. W 2009 r. ukazała się kolejna już publikacja sieci informacji o edukacji EURYDICE, poświęcona tym razem wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem. Celem jej jest przybliżenie polityki trzydziestu krajów europejskich, omówienie ogólnych kwestii, wraz z działaniami służącymi zapewnieniu większej efektywności i równości w edukacji w zakresie organizacji edukacji przedszkolnej i opieki nad dzieckiem. Przy czym nacisk został położony na strategie ukierunkowane specjalnie na dzieci z grup ryzyka.

BARBARA SMOTER - Alternatywy wobec tradycyjnie pojmowanej edukacji przedszkolnej jako czynnik przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce

JADWIGA MACIĄŻEK - Jak zachęcić rodziców do współpracy ze szkołą?

JAN GÓROWSKI, ADAM ŁOMNICKI - Wskazówki wspierające sukces ucznia w procesie rozwiązywania zadania matematycznego.

BARBARA SZELĄG - Wychowanie przedszkolne w okresie zmian
W większości krajów Unii Europejskiej priorytetem polityki edukacyjnej jest upowszechnianie wychowania przedszkolnego i dbanie o jego jakość. Przyjęta w 2000 r. Strategia Lizbońska zalecała krajom Unii Europejskiej upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez objęcie opieką przedszkolną 90% dzieci w wieku 3–6 lat do 2010 r. (obecnie średnia to 80%).

URSZULA DUDZIK, ELŻBIETA PAWLIŃSKA - Edukacja przedszkolna w świetle nowej reformy programowej

EWA KNAP - 600 rocznica wielkiej bitwy

DANUTA JĘDRZEJEC - Przedszkolaki godnie uhonorowały 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina

DOROTA SOWA - „Witamy Wiosnę po krakowsku”. Scenariusz spotkania kl. I-III

TERESA KOWAL - Aktywizujące walory Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych

KRYSTYNA DYNOWSKA-CHMIELEWSKA, JANUSZ STASZEK - Jak wspieramy uczniów zdolnych w projekcie DiAMEnT?

MARIA PABIAŃCZYK - Forum Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej

- MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE ZAPRASZA – Wystawa poświęcona kulturze huculskiej

- RECENZJA – DARIUSZ GORAJCZYK Od niepodległości do niepodległości

- ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE – Przedszkole i edukacja przedszkolna

MARCIN URBAN - Fraszki