Numer 5/132 / 2011- OD REDAKCJI

KRZYSZTOF GERC, AGNIESZKA PASTERNAK, MARTA JUREK - Autorytet nauczyciela w opinii młodzieży szkół krakowskich – studium empiryczne, cz. I

KATARZYNA SMOTER - Wolontariat jako edukacyjne narzędzie zmiany społecznej na przykładzie działalności Szkolnych Klubów Wolontariatu
Dorastanie jest niezwykle cennym okresem życia, czasem dynamicznego kształtowania osobowości, wielkiej wrażliwości i nabywania różnorodnych kompetencji społecznych. Proces wchodzenia polskiej młodzieży w dorosłość skrywa jednak w sobie wiele społecznych napięć, zwłaszcza że otaczająca adolescentów społeczno-kulturowa rzeczywistość staje się coraz bardziej nieprzewidywalna. W związku z tym, w kierunku młodych płynie „ciąg” nie zawsze pozytywnych propozycji mód i wzorców działania. Ze względu na te właśnie aspekty egzystencji młodzieży, okres adolescencji uznaje się nie tylko za obfitujący w niepowtarzalne szanse, ale i różnorodne zagrożenia rozwojowe. Nie bez przyczyny zatem pedagogika otacza wielką uwagą i troską adolescentów, których uznaje za twórców kształtowanego aktualnie obrazu kultury. To zaś, czy będzie on przesycony konsumpcjonizmem i działaniami obliczonymi na zysk, czy może znajdzie się w nim miejsce na podejmowanie inicjatyw „z odruchu serca”, zależeć będzie bez wątpienia od świadomości wychowawców młodego pokolenia. Nawiązując do tego właśnie faktu, w niniejszym artykule poddam analizie jedno z coraz częściej wykorzystywanych w pracy z dziećmi i młodzieżą narzędzi, jakim jest wolontariat. Akcent położony na to zjawisko wydaje się być jednak zasadny z jeszcze jednego powodu. Obecny 2011 rok został uznany za Europejski Rok Wolontariatu. Nie sposób zatem nie zastanowić się, jak wielką wartość edukacyjno-wychowawczą może on za sobą nieść.


ALICJA KAPCIA, JOANNA JASIAK - Jak organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole, placówce?
Nowa podstawa programowa zobowiązuje nauczycieli do indywidualizacji pracy z uczniami na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych. Nauczyciele i wychowawcy powinni być bliżej ucznia, rozpoznawać trudności w uczeniu się, indywidualne predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia, a także wspierać ucznia w jego rozwoju. Indywidualizacja pracy przede wszystkim dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym szczególnie uzdolnionych.
Wdrożenie zmian w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej ma na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla ucznia w środowisku jego nauczania i wychowania, wyrównywanie szans edukacyjnych, zwiększenie efektywności udzielanej pomocy w oparciu o zespołową pracę nauczycieli i specjalistów przy współudziale rodziców. Wprowadzane przepisy przewidują również wsparcie dla rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych oraz rozwijanie umiejętności kierowania rozwojem dziecka.


ANNA KURANDA-KORCZYŃSKA - Zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w świetle nowych regulacji prawnych. Opinia i orzeczenie w pracy nauczyciela.

RENATA FLIS - Czy Zespoły pochylać się będą nad uczniem, czy dokumentacją?

WANDA PAPUGOWA - Wskazówki do postępowania diagnostycznego nauczycieli – uwag kilka wobec Rozporządzenia z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie…

ANNA KURANDA-KORCZYŃSKA - Słowniczek pojęć i sformułowań. Wskazówki dla nauczycieli dotyczące dostosowania wymagań do potrzeb ucznia

MARIUSZ STINIA - Matura ustna z języka obcego 2012 wyzwaniem dla ucznia i nauczyciela

JOANNA ŻABIŃSKA-KOSTER - Socjoterapia w szkole i w świetlicy terapeutycznej. Z doświadczeń własnych

EDYTA DOŁĘGA - I Olkuska Noc Młodych Naukowców

AGNIESZKA MARZĘCKA - Wirtualny „Kącik Biologa” w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

- KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE INFORMUJE

ELŻBIETA OBAL-DYREK - Realizacja programu DSD II „Model Krakowski”

- OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE INFORMUJE

PRZEMYSŁAW MAJKUT - Powody wyboru szkoły gimnazjalnej w wypowiedziach rodziców, cz. I

ROMAN FICEK - Wiersz

AGNIESZKA ZABIELSKA - Dziedzictwo nauki Jana Pawła II w zasobie archiwum zakładowym MCDN

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE ZAPRASZA - Warsztaty dla nauczycieli, Konkurs „Moja przygoda w Muzeum”

- KOMUNIKATY – MAŁOPOLSKI DZIEŃ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

MARCIN URBAN - Fraszki