Numer 8-9/105 / 2011- OD REDAKCJI

EWA KURZEJA - Internet w życiu młodzieży

TOMASZ LEŚ - Czy nauczyciel potrzebuje filozofii

GRZEGORZ SZYMANOWSKI - Nowa formuła egzaminów gimnazjalnych w części humanistycznej

RENATA FLIS - Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – propozycja

BARBARA SZELĄG - Nauczyciel na starcie – adaptacja zawodowa
Wybór zawodu nie jest aktem jednorazowej, przypadkowej decyzji, lecz rezultatem długofalowego procesu przygotowawczego. Początek zawodowego rozwoju sięga wczesnej preorientacji zawodowej, czyli wieku przedszkolnego i pierwszych lat nauki w szkole (4–10 rok życia). W tym okresie dziecko identyfikuje się z ulubionymi postaciami z najbliższego otoczenia, fantazjuje podejmując role „na niby”, wnika w ich istotę i rozwija swoje późniejsze zainteresowania, jak również ułatwia podjęcie decyzji o wyborze zawodu. Kolejnym etapem rozwoju zawodowego nauczyciela jest jego przygotowanie zawodowe, co jednoznacznie zostało określone w Karcie Nauczyciela – stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończoną szkołą kształcąca nauczycieli: podejmuje pracę na stanowisku, do którego ma wystarczające kwalifikacje i przestrzega podstawowych zasad moralnych oraz spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

MARIA PANZ - Warsztat pracy początkującego nauczyciela matematyki (ale nie tylko). Planowanie nauczania
Na warsztat pracy nauczyciela można patrzeć z wielu stron. Na przykład procedura awansu zawodowego wskazuje obszary rozwoju zawodowego nauczyciela poprzez wymaganie konkretnych działań adekwatnych do poziomu odbywanego stażu. Wymagania te można określić czasownikami zawartymi w rozporządzeniu, a dotyczącymi nauczyciela stażysty, jak: poznaje, zna (organizację, zadania, zasady, przepisy), obserwuje, uczestniczy, prowadzi zajęcia, omawia, poznaje potrzeby uczniów, podejmuje współpracę z rodzicami. Nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o kolejny stopień awansu określają z kolei czasowniki: organizuje i doskonali swój warsztat pracy, pogłębia wiedzę i umiejętności, dokonuje ewaluacji działań, ocenia skuteczność, wprowadza zmiany, posługuje się przepisami prawa, pracuje w zespołach szkolnych, uwzględnia potrzeby uczniów, stosuje wiedzę dydaktyczną oraz psychologiczno-pedagogiczną. Nauczyciel mianowany na drodze do kolejnego stopnia awansu opisany jest następująco: uzyskuje pozytywne efekty pracy, jest doradcą, ekspertem, egzaminatorem, dzieli się swoim doświadczeniem, doskonali warsztat i metody pracy, opracowuje i wdraża programy, poszerza zakres działań szkoły oraz jakość jej pracy, rozwiązuje problemy uczniów. Widzimy, że wzrost wymagań jest adekwatny do etapu rozwoju nauczyciela.

BARBARA KOSZYK - Jak uczyć o polskiej prezydencji

EWA KULIG, EWELINA BULANDA - Rozwijamy swoje zdolności i zainteresowania

JOANNA WOJCIECHOWSKA-CZACH, DOROTA FLORKIEWICZ, BARBARA BORUTA - „Dzieci są do odkrycia”

KS. JACEK SIEWIORA - „Czyż może być większe powołanie od tego, którym Bóg was obdarzył?” – bł. Jan Paweł II do polskich nauczycieli

MARIUSZ STINIA - Współpraca pomiędzy MCDN a Thillm – nowe impulsy

ALICJA KOLBUSZ - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli miejscem nie tylko szkoleniowym. Bliżej dziecka, nauczyciela, szkoły

BARBARA SZELĄG - Zakończenie projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

PRZEMYSŁAW MAJKUT - Powody wyboru szkoły gimnazjalnej w wypowiedziach rodziców, cz. III

FUNDACJA PANTEON NARODOWY INFORMUJE - – MAREK WASIAK Panteon Narodowy w Krakowie

- PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA POLECA – Nowości wydawnicze – przemoc w szkole

- KOMUNIKATY: Konkurs „Kreatywny Nauczyciel”

- Konkurs f PBW „Krakowski spacer z wierszem”

- Prenumerata „Hejnału Oświatowego”

MARCIN URBAN - Fraszki

JACEK KOWALSKI - Wiersz „Poezja”