Numer 11/107 / 2011JAN WNĘK - Problemy szkolnictwa krajów europejskich na kartach „Szkoły” 1868–1888

MAŁGORZATA JAŚKO - Zadania dyrektora w zakresie planowania i organizowania ewaluacji wewnętrznej
W tym artykule chciałam przedstawić, a może bardziej uporządkować lub tylko przypomnieć podstawowe zadania dyrektora szkoły w zakresie planowania i organizacji ewaluacji wewnętrznej, która jest jedną z podstawowych form sprawowania nadzoru pedagogicznego obok kontroli i wspomagania.
Plan nadzoru pedagogicznego
Planowanie i organizacja wewnętrznego nadzoru pedagogicznego to zadanie, z którym dyrektor musi się zmierzyć na początku roku szkolnego. Przedstawia on bowiem plan nadzoru pedagogicznego radzie pedagogicznej do dnia 15 września roku szkolnego, którego plan dotyczy. Przystępując do opracowania planu nadzoru powinien zaplanować sposób realizacji podstawowych „form nadzoru pedagogicznego”, w tym ewaluacji wewnętrznej.

AGNIESZKA TWARDOWSKA, WOJCIECH GRAJKOWSKI, MARCIN CHRZANOWSKI, BARBARA OSTROWSKA, KRZYSZTOF SPALIK - Dlaczego warto zamykać zadania?

OD REDAKCJI -

ANNA KURANDA-KORCZYŃSKA - Termin i tryb wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się – prawne uregulowania
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1491), opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu przez niego trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej (§6a ust. 1). Opinia ta będzie ważna przez cały okres kształcenia ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Ponadto, ta sama opinia, oprócz wskazania do objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, będzie również podstawą do dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu w szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

ANNA GOCŁOWSKA - W jakim stopniu użyteczność ewaluacji zależy od ewaluatora? Dwa lata doświadczeń

MAGDALENA JAMKA - Od przyjemności do mądrości...czyli warto czytać baśnie!

AGNIESZKA MARZĘCKA - Zwycięstwo Króla Czystości – scenariusz ekobaśni

IRENA KACZMARCZYK - Nie czytają!

KRYSTYNA DYNOWSKA-CHMIELEWSKA, JANUSZ STASZEK - Premier Donald Tusk gościem podsumowania pracy z uczniami zdolnymi w projekcie DiAMEnT w roku szkolnym 2010/2011

ROMAN FICEK - Czas pedagogiczny zagrożony?

MAGDALENA PŁANETA, EWA PAŁUCKA - Zaproszenie do Young Learners Resource Center w Krakowie (Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego)

ANNA HAJDUŁA - Sztuka tworzy sztukę…

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE INFORMUJE – KAROLINA KOŁODZIEJ - Wyniki egzaminu gimnazjalnego w procesie ewaluacji szkoły

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA POLECA - Nowości wydawnicze: Reformy oświatowe w Polsce. Nowy nadzór pedagogiczny

KOMUNIKATY – KAJA KAJDER - XVI Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, czyli jak wygrać indeks!

EWA PAŁUCKA - Wspomnienie

- PRENUMERATA „HEJNAŁU OŚWIATOWEGO”

- KONKURS „KREATYWNY NAUCZYCIEL”

JACEK KOWALSKI - Wiersze

ROMAN FICEK - Wiersze