Numer 12/108 / 2011- OD REDAKCJI

ROMUALDA ŁAWROWSKA - Co możemy zrobić dla kultury muzycznej młodego pokolenia? Powszechna edukacja muzyczna i rozwój kompetencji kluczowych przez muzykę
Dla pedagogów i rodziców coraz bardziej odczuwanym zmartwieniem są nie tylko kłopoty z uczeniem się, ale też styl życia młodzieży, zachowania agresywne lub wycofanie z aktywnego życia, często fobie związane z odżywianiem wynikające z utraty sensu życia, frustracji i niedostosowania pod wpływem nurtów mody kreowanej przez masowe media. Zatroskanie dorosłych niekoniecznie oznacza podejmowanie działań zmierzających do korzystnych rozwiązań tych problemów. Być może jeszcze bardziej niż troska o młodzież, niepokój budzić może brak reakcji na niekorzystne zjawiska, bezradność dorosłych, wynikająca m.in. z braku świadomości i wiedzy psychologiczno-socjologiczno-pedagogicznej rodziców, równocześnie nasze – pedagogów zbytnie podporządkowywanie się narzucanym systemom oświatowym, unijnym itp.

ALEKSANDRA BERKOWICZ - Media jako składnik pluralizmu wychowawczego
Zmiany, jakie zachodzą na przestrzeni ostatnich lat, objęły swym zasięgiem również obszar środowisk wychowawczych. Mają one charakter zmian ilościowych – przejawiają się w rozszerzeniu kręgu grup/instytucji oddziaływujących wychowawczo oraz zmian jakościowych, przy czym rozwój ilościowy jest najczęściej odwrotnie proporcjonalny do rozwoju jakościowego . W epoce agrarnej wychowywaniem dzieci zajmowali się głównie rodzice, w czasach rozwoju industrializmu, stało się ono domeną zarówno rodziców, jak i szkoły, natomiast epokę informacyjną, w której obecnie żyjemy, można określić jako okres pluralizmu wychowawczego. Wraz z rozwojem technologicznym pojawił się bowiem i upowszechnił nowy typ wychowania, który opiera się na pośrednim kontakcie z wychowankiem. Proces ten realizowany jest przez instytucje i środki masowego przekazu.

JAN WNĘK - Problem kształcenia dobrych manier w dziele Pawła Leśniewskiego pt. Wychowaniec dziewiętnastego wieku

MAŁGORZATA WOJNAROWSKA - Programy nauczania ogólnego – wybór, konstruowanie czy modyfikacja?

MARIA PANZ - Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów

BARBARA KOSZYK - Świadomość i ekspresja kulturalna w europejskich ramach odniesienia i praktyce szkolnej

JOANNA WOJCIECHOWSKA-CZACH, DOROTA FLORKIEWICZ - Szkoła kompetentna kluczowo

LIDIA WILUSZ - Jeszcze raz o baśni na lekcji języka polskiego

MAREK RYGLEWICZ - Zarazić młodzież swoją pasją

MAREK RYGLEWICZ - Relacja z wycieczki przez Żeleźnikową Wielką i Małą

MIESZKO NOWICKI - Odpowiedzialność karna w przypadku porzucenia małoletniego ucznia lub narażenia ucznia na niebezpieczeństwo

WIOLETTA MICHAŁEK, LIDIA WILUSZ - Trening kreatywności w edukacji

MAGDALENA JAMKA - O Lidii Żukowskiej

LIDIA ŻUKOWSKA - Wiersze

- RECENZJE – BARTŁOMIEJ GOŁEK Jan Majda: Sejm w krakowskim Parku Jordana

MAŁGORZATA KALISZEWSKA - O trudnych tematach dla dzieci i dorosłych

- PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA POLECA - Nowości wydawnicze z zakresu: Kreatywność i myślenie twórcze

MONIKA MIKULSKA, MARTA GALOS - Galeria prac plastycznych uczniów

ARTUR JACHNA - Konferencja dla nauczycieli w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

IRENA KACZMARCZYK - Szelmostwa Maria Vargasa Llosy

IRENA KACZMARCZYK - Julia Hartwig w Bibliotece Jagiellońskiej

- KOMUNIKATY – Konkurs „Kreatywny Nauczyciel”

- Prenumerata „Hejnału Oświatowego”

ROMAN FICEK - Wiersze „13 grudnia”, „Czasie nasz”

JACEK KOWALSKI - Wiersze