Numer 1/109 / 2012BARBARA SMOTER - Sądecka Akademia Dziecięca – pierwszy krok do kariery edukacyjnej?
Włączanie działań realizowanych przez instytucje wychowania równoległego do głównego nurtu analiz edukacyjnych staje się w rzeczywistości XXI w. niezwykle istotnym zadaniem. Coraz częściej bowiem podejmowane przezeń inicjatywy traktuje się w kategorii czynnika działającego na rzecz inkluzji społecznej, a tym samym przeciwdziałającego ekskluzji społecznej. W dyskursie społecznym zjawiska te wydają się być postrzegane jako nierozłączne, ale tym szczególnie eksponowanym okazuje się ekskluzja pojmowana w kategorii wieloetapowego procesu polegającego na potwierdzanym i pogłębiającym się braku dostępu do kultury symbolicznej. W tym ujęciu ekskluzja może się odnosić tak do kondycji społeczeństw (na przykład w związku z brakiem społecznej spójności), jak i do jednostek (w odniesieniu do społecznej izolacji), może być dobrowolna lub narzucona, a dalej i postrzegana jako konsekwencja bezrobocia oraz przyczyna ubóstwa i vice versa. W debatach społecznych poświęconych temu zagadnieniu podkreśla się także, że w warunkach ekskluzji i idącego za nią ograniczonego dostępu ludzi do instytucji życia społecznego nieodmiennie rodzą się napięcia. Nabierają zaś one szczególnego charakteru dla jednostek posiadających deficyt kompetencji kulturowych utrudniający im interpretację otaczającej rzeczywistości.

WERONA KRÓL - Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcji języka obcego
Inspiracją do napisania niniejszego artykułu był udział w konferencji „Modelowanie działań ››triady‹‹ na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” zorganizowanej w grudniu 2011 r. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Krakowie oraz zespół doradców metodycznych edukacji wczesnoszkolnej przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, przy współudziale MCDN ODN w Krakowie. Panie Urszula Dudzik, Urszula Grygier, Małgorzata Piec oraz Elżbieta Wurst w swoich wystąpieniach zajmowały się zagadnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szerokim kontekście. Szczegółowe informacje i materiały konferencyjne można odnaleźć na stronie poradni.

WOJCIECH PAPAJ - O nowej podstawie programowej z języka polskiego na II i IV etapie edukacyjnym
Dzień 1 września 2012 r. zainauguruje nie tylko nowy rok szkolny, ale również kolejną fazę wdrażania reformy programowej. Proces ten, zainicjowany formalnie 23 grudnia 2008 r. publikacją Rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego [...], w praktyce rozpoczął się we wrześniu 2009 r. Wtedy to nową podstawę programową zaczęli realizować nauczyciele I i III etapu edukacyjnego. Dziś przed podobnym wyzwaniem stają nauczyciele klas IV–VI szkół podstawowych oraz nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych. Szczególny charakter tego wyzwania odczuwać będą zwłaszcza poloniści – przygotowujący uczniów do powszechnych egzaminów mających przebiegać wedle nowej (i jeszcze nieznanej!) formuły.

JOLANTA SZURA - „Europejski Kodeks Walki z Rakiem” nowym elementarzem do pracy z dziećmi i młodzieżą

AGNIESZKA MARZĘCKA - Promocja zdrowia w szkole

TERESA BANIAS, BARBARA KOSZYK - Szkolne Koło PCK sojusznikiem w realizacji zadań edukacji zdrowotnej

KAZIMIERZ BUDNIK - Edukacja prozdrowotna w praktyce szkolnej

MARIA KOBRZYCKA-BECZEK, DOROTA BOGDAŃSKA-DĄBROWSKA - „… do przedszkola przyszły dziś warzywa, owoce…”. Scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich promujący zdrowe odżywianie

MAREK RYGLEWICZ - „Lato z ptakami odchodzi” Sekcja Turystyki Rowerowej na Rajdzie Elektryka

BEATA STOLICKA - Sprawdzone sposoby na ciekawe lekcje o baśniach

MAREK RYGLEWICZ - „Królewska Gra” w sądeckim ELEKTRYKU

- Małopolski projekt przygotowujący uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”

KRYSTYNA DYNOWSKA-CHMIELEWSKA, JANUSZ STASZEK - Marszałek województwa śląskiego gościem projektu DiAMEnT

MARIUSZ STINIA - System szkolnictwa zawodowego w Turyngii z małopolskiej perspektywy

IRENA MILANIAK - Program Edukacyjny na temat dawstwa i transplantacji narządów oraz tkanek „Transplantacja jestem na TAK”

- PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA POLECA – Edukacja zdrowotna

AGNIESZKA ZABIELSKA - „Krajobraz kulturowy a budowanie tożsamości regionalnej – między kulturą a naturą”

MAGDALENA SOBESTO-WIEJAK - Warsztaty „Odkrywamy Prawo Humanitarne”

- KOMUNIKATY – kurs „Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa”