Numer 3/111 / 2012- OD REDAKCJI

STEFAN OLAJOSSY - Praca pedagoga szkolnego w świetle dotychczasowych i znowelizowanych uregulowań prawnych
Zmiana przepisów o systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach w zakresie kompetencji pedagoga szkolnego pojmowanych jako zakres obowiązków przypisanych komuś, spowodowała, że autor chciałby z jednej strony dokonać własnej próby przedstawienia podobieństw i różnic między dotychczas obowiązującym1 a zaktualizowanym rozporządzeniem w tej kwestii, a z drugiej zaprosić do dyskusji pedagogów praktyków do podzielenia się swoimi nowymi doświadczeniami w pracy.
Skuteczność podejmowanych wysiłków przez pedagoga szkolnego uzależniona jest m.in. od tego, w jaki sposób zorganizowana jest jego praca w całokształcie oddziaływań pomocowych w szkole. Odpowiedzią na zaistniałą sytuację w tym obszarze, poprzedzoną analizą statystyczną w wielu sektorach, stała się reakcja Ministerstwa Edukacji Narodowej, która przeobraziła ów system na wielu płaszczyznach, chociażby w zakresie kompetencji czy form wsparcia.


BARBARA ORŁOWSKA - Nowa koncepcja kształcenia zawodowego
Od 1 września 2012 r. szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie zawodowe rozpoczną wdrażanie nowych podstaw programowych: kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zawodach. Dodatkowo, szkoły te przygotować się muszą do realizacji zadań wynikających z Rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wszystko to oznacza, że reforma programowa dotarła właśnie do IV etapu edukacyjnego.
Wdrażanie zmian w zakresie kształcenia zawodowego rozpoczęło się od nowelizacji Ustawy o systemie oświaty, podpisanej przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego 19 sierpnia 2011 r. Na mocy ustawy, z dniem 1 września 2012 r., nastąpią istotne zmiany dotyczące m.in. typów szkół ponadgimnazjalnych. Prowadzony będzie nabór do czteroletniego technikum i szkół policealnych o różnych okresach kształcenia od 1 do 2,5 roku oraz do szkoły zawodowej o ujednoliconym, trzyletnim cyklu kształcenia. Będzie to ostatni rok, w którym przeprowadzony zostanie nabór do technikum uzupełniającego. Organy prowadzące dotychczasowe: licea profilowane dla dorosłych, uzupełniające licea ogólnokształcące dla młodzieży, uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych, technika uzupełniające dla młodzieży, technika uzupełniające dla dorosłych, technika dla dorosłych, zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych – w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. będą mogły przekształcić je w licea ogólnokształcące dla dorosłych.


ANDRZEJ MIELCZAREK - Zmiany w polskim szkolnictwie zawodowym. Więcej szans niż zagrożeń

BARBARA TUTAJEWSKA - Zmiany w kształceniu zawodowym, czyli wielkie zadanie dla dyrektorów i nauczycieli szkół kształcących w zawodach

MARIUSZ STINIA - Uwagi na marginesie wprowadzania podstawy programowej z języków obcych do klas IV–VI szkoły podstawowej

MAŁGORZATA WOJNAROWSKA - Nowa podstawa programowa z historii na II i IV etapie edukacyjnym

LIDIA WASYŁYSZYN - Jak uczyć chemii w nowej rzeczywistości

MARTA MADURA - Wdrażanie nowej podstawy programowej – realizacja zajęć technicznych w klasach IV–VI szkoły podstawowej

- Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce – projekt systemowy województwa małopolskiego

JANUSZ ŻAK - Ku nowej jakości szkolnictwa zawodowego w Małopolsce

BOŻENA MAYER-GAWRON - Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce – czy wsparcie tylko dla ucznia?

JOANNA IGNATOWICZ, MAŁGORZATA KOWALSKA - Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego w Krakowie

DAMIAN CISOWSKI - Nie samą teorią matematyk żyje

BOŻENA MAYER-GAWRON - Dlaczego dyrektorzy szkół zawodowych boją się 1 września 2012 r.?

- PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA POLECA – Edukacja zawodowa

ROMAN FICEK - Wiersz

- KOMUNIKATY:

- W stronę polskiego Euroclio

- XI Plener Origami 2012

- Prenumerata „Hejnału Oświatowego”

- TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA UCZNIÓW – Galeria prac laureata konkursu fotograficznego „Krakowski spacer wierszem”

- SALON WYDAWCÓW – EDUKACJA XXI „Nauczyciele wobec wyzwań współczesności”