Numer 4/112 / 2012EWA DEMCZUK - Kompetencje kluczowe ucznia klasy trzeciej szkoły podstawowej w świetle nowej podstawy programowej
We współczesnym świecie oczekiwania społeczne wobec placówek oświatowych uległy wyraźnej zmianie w porównaniu do lat ubiegłych. Dzisiaj kształcenie młodego człowieka ma polegać na wyposażeniu go nie tylko w wiedzę, ale również w umiejętność pracy w zespole, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, czy skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach. Ogólnym zadaniem szkoły jest tworzenie warunków do osiągania przez uczniów umiejętności i zdobywania wiadomości, które umożliwią im sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz przygotowanie do spełniania wymagań współczesnego rynku pracy. Transformacja społeczno-ekonomiczna, szybki rozwój nauki oraz technologii informacyjnej, dynamika przemian cywilizacyjnych wyznaczają edukacji wciąż nowe zadania. Jednak bardzo trudno przewidzieć, jakie dziedziny i zakres wiedzy będą użyteczne dla absolwenta pierwszego etapu kształcenia, kiedy wejdzie w dorosłe życie. Te uwarunkowania mają duży wpływ na funkcjonujący obecnie system edukacyjny. Dlatego musi to być system wysokiej efektywności, odpowiadający na potrzeby jednostki i społeczeństwa, urzeczywistniany w warunkach wolności, odpowiedzialności i demokracji.

- OD REDAKCJI

MAŁGORZATA KALISZEWSKA - Ruch freinetowski w Polsce: geneza i historia
Istnieją dwie okoliczności, z powodu których przypominam dziś historię oddolnego nauczycielskiego ruchu zwolenników francuskiego pedagoga Celestyna Freineta (1896–1966). Po pierwsze dlatego, że w 2012 r. mija 20. rocznica powstania Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Ruchu Pedagogiki Celestyna Freineta, po drugie zaś, na łamach „Hejnału Oświatowego”, zwłaszcza w latach 90. często gościła tematyka związaną z technikami Freineta i z działalnością grupy regionalnej Kraków (oddział Stowarzyszenia). Pisała na ten temat Grażyna Maszczyńska-Góra, liderka naszej grupy, ówczesny doradca metodyczny w krakowskim WOM, a także okazjonalnie Wanda Silezin i Małgorzata Kaliszewska. Może w dzisiejszych szkołach zachował się jeszcze tu i ówdzie duch Freineta, który chciał szkołę zbliżyć do życia, dzieci pragnął nauczyć szacunku do pracy, motywował do nauki stwarzając im równocześnie warunki do twórczego rozwoju, dzięki technikom swojego pomysłu. Dwa filary jego pedagogii to właśnie nieskrępowana samorealizacja dziecka i równoczesna dbałość o szacunek dla innych i współdziałanie w ważnych dla ogółu kwestiach . Jak napisała Wanda Frankiewicz: „Między tymi biegunami istnieje oczywiście stałe nieredukowalne napięcie, jako że realizują się tu odrębne, przeciwstawne, często sprzeczne interesy i wartości. I tu właśnie w sposób naturalny – jak w życiu – rozgrywa się wychowanie” .

EWA DEMCZUK - Teatralizacja w edukacji wczesnoszkolnej – koncepcja twórczego nauczania
Poglądy teoretyków, co do możliwości kształtowania w jednostce umiejętności kreatywnych, nie są jednoznaczne. Można uznać, iż fenomen twórczości w dalszym ciągu stanowi otwarty teren poszukiwań badawczych. W reakcji na modne ostatnio koncepcje twórczego nauczania i uczenia się zaczęły pojawiać się jak grzyby po deszczu treningi, kursy i warsztaty twórczego myślenia, na których uczestnicy uczą się m.in. stosowania reguł heurystycznych, ćwiczą się w dywergencyjnym postrzeganiu problemów, poznają techniki rozbudzania inwencji twórczej, wyrabiają w sobie umiejętności badacza i odkrywcy .

ANDRZEJ MIELCZAREK - Zmiany w polskim szkolnictwie zawodowym. Więcej szans niż zagrożeń (cz. II)

BARBARA TWORZYDŁO - Dziennikarska pasja

EWA MAUER - Szkoła Radia – dobra praktyka w Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Krakowie

ELŻBIETA KORZENIAK - Uczeń zdolny w świetle Roku Szkoły z Pasją

RENATA ZAWISTOWSKA - Sportowe i humanistyczne pasje ZSOMS

MAREK RYGLEWICZ - Turystyka rowerowa w nowosądeckim Elektryku

ANNA HAJDUŁA - Nietypowe spotkania z lekturą

MAREK RYGLEWICZ - W listopadzie na rower?

ANNA SZERSZEŃ - Przygoda z Comeniusem

MAREK RYGLEWICZ - Projekt edukacyjny „SOS dla Sądecczyzny”

IWONA RAMS - Spotkanie autorskie z Olgerdem Dziechciarzem – poetą, prozaikiem, felietonistą, w ZS nr 1 w Olkuszu

IRENA KACZMARCZYK - Wielki reżyser duszy. W 16. rocznicę śmierci Krzysztofa Kieślowskiego

JOLANTA HRABIA, MONIKA STACH - Bal maturalny czas zacząć?

DARIA GRODZKA - W hołdzie Żołnierzom Wyklętym

TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA UCZNIÓW - Galeria prac laureata konkursu fotograficznego „Krakowski spacer z wierszem”

- KOMUNIKATY Prenumerata „Hejnału Oświatowego”