Numer 8-9/115 / 2012- OD REDAKCJI

TERESA OLEARCZYK - Życie człowieka (szczególnie młodego) jest procesem realizowania wartości
Wychowanie młodego człowieka zwłaszcza w okresie, kiedy poszukuje swojej tożsamości, nie jest procesem łatwym i wymaga szczególnego zaangażowania ze strony wychowawców. Jednym z poważniejszych problemów współczesnej młodzieży jest preferowany system wartości. Problematyka wartości wysoko cenionych przez młodzież była wielokrotnie podejmowana w literaturze, m.in. przez Tadeusza Pilcha, Zygmunta Baumana, Mieczysława Łobockiego i innych.
Szkoła gimnazjalna, jest najtrudniejszym etapem edukacyjnym, biorąc pod uwagę skomplikowaną fazę rozwojową uczniów 13−16-letnich. Ten okres uznawany jest za najcięższy dla współżycia z otoczeniem, a także dla samej młodzieży. Rodzi się własna tożsamość wychowanka, której towarzyszą liczne problemy i błędy wynikające z chęci „oddzielenia się” od rodziców, np. zastępowanie krytyki krytykanctwem, identyfikowanie wolności z robieniem tego, na co ma się ochotę, zamknięcie się w sobie. Do tego dokłada się charakterystyczna w okresie dojrzewania zmienność nastrojów i burza uczuć, a w wielu przypadkach problemy, które przeżywają rodzice w relacjach między sobą skutkujące rozpadem rodziny, czy rekonstrukcją małżeństwa któregoś z rodziców.


KATARZYNA SMOTER - Start zawodowy nauczyciela – między społecznymi oczekiwaniami a możliwościami wsparcia
Nie ma na świecie takiego systemu pedagogicznego, który lekceważy rolę nauczyciela w procesie edukacji . Również w literaturze pedeutologicznej możemy znaleźć bogaty opis oczekiwań kierowanych wobec osób pełniących tę rolę społeczną. Swoista trudność pełnienia tej roli dochodzi do głosu szczególnie wtedy, gdy z jednej strony idealizuje się obraz nauczyciela głosząc, że to: „jednostka (…) niosąca posłannictwo mistrza i przyjaźnie podporządkowująca siebie podopiecznym. (…) Umysł systematyczny, starannie planujący działania na podstawie naukowej wiedzy, ale przy tym szczery i spontaniczny, (…) pełnowymiarowa osobowość, ale także człowiek, który całym swym życiem (…) daje przykład wychowawczych cnót”, z drugiej – „gorliwie” przypomina się, że osiągnięcie powodzenia w pełnieniu tej roli będzie skutecznie udaremniane wywieraną na nauczycieli presją. Wiązać się ona będzie chociażby z: koniecznością badania kompetencji uczniów, szkolnymi kontrolami, polityką zarządzania poziomem osiągnięć i towarzyszącą im biurokratyzacją wdrażaną przez władze oświatowe. W ten sposób do roli nauczyciela przypisywane są wysokie wymagania, związane z istotnością pełnionej przez niego funkcji w systemie dydaktyczno-wychowawczym i koniecznością podejmowania przezeń namysłu nad zadaniami, jakie stawia przed szkołą współczesny świat.

ANNA NOWORYTA - Rola nauczyciela w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – w kontekście procedury Niebieskie Karty

MAGDALENA ŚWIGOST - Budowanie relacji pomocowej w pracy pedagoga szkolnego

JADWIGA ZARAJCZYK - Wiersz

BARBARA ORŁOWSKA - Nowa formuła doradztwa edukacyjno-zawodowego w kontekście pomocy psychologiczno-pedagogicznej

MARIUSZ STINIA - Pierwszy rok nowej formuły matury ustnej z języka obcego – uwagi na marginesie

MAGDALENA JAMKA - Na dobry początek

BARBARA KOSZYK - Być na starcie

EWA PAŁUCKA - Wykaz pozycji przydatnych dla młodego nauczyciela

DARIA GRODZKA - Należy z dziećmi rozmawiać – wywiad z sędzią Anną Marią Wesołowską, gościem konferencji „W trosce o wychowanie”

DOROTA STONO, DANUTA SYGNAROWICZ - „Teatrem uskrzydleni”

MAŁGORZATA MOLENDOWICZ, ALEKSANDRA SOKOŁOWSKA - Włącz przeszłość

MAREK RYGLEWICZ - Piknik Naukowy w sądeckim ELEKTRYKU

KRYSTYNA DYNOWSKA-CHMIELEWSKA, JANUSZ STASZEK - Zakończenie pracy Powiatowych Ośrodków Wspierania Uczniów Zdolnych w ramach projektu DiAMEnT

DARIUSZ DRABCZYK - Działalność Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KRAKOWIE POLECA - Nauczyciel „na starcie”

- ZDARZYŁO SIĘ – DARIA GRODZKA „W trosce o wychowanie”

- KOMUNIKATY - Konkurs „Kreatywny Nauczyciel” w roku szkolnym 2012/2013

- Akademia Historii Najnowszej