Numer 10/125 / 2013- OD REDAKCJI

- DYDAKTYKA I WYCHOWANIE – TEORIA I BADANIA

Katarzyna Sygulska - Jak skutecznie porozumiewać się z uczniem?
Niniejszy artykuł przedstawia temat komunikacji między wychowawcą a wychowankiem w rzeczywistości szkolnej. Opracowanie prezentuje sposoby poprawnego porozumiewania się, style wychowawcze, rodzaje komunikacji międzyludzkiej, cechy dobrego wychowawcy oraz jego ograniczenia.

- CO NOWEGO W EDUKACJI

Bogusława Molak - Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznej

- ZAGADNIENIA OŚWIATOWO-EDUKACYJNE

Anna Bombińska-Domżał - Kształcenie inkluzyjne – czyli nauczanie w zróżnicowanym zespole klasowym

Renata Piskorz - Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych
Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną stanowią dla szkół ogólnodostępnych nie lada wyzwanie. Powodów takiego stanu rzeczy jest bardzo wiele. Szkoły nie czują się w pełni przygotowane do przyjęcia uczniów odbiegających swym zachowaniem, wyglądem i ograniczeniami od przyjętych standardów, praca z takimi uczniami jest bardzo trudna, a jej efektywność nie zawsze zadawalająca.

Roman Ficek - Kierunki rozwoju edukacji specjalnej

Magdalena Świgost - Współczesna dynamika sytuacji szkolnej

Urszula Grygier - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle zmian wprowadzonych Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Joanna Jasiak, Alicja Kapcia - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – nowe przepisy i szkolna rzeczywistość

Renata Flis - O organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach raz jeszcze – reminiscencje

- Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ – PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI

Jadwiga I. Kiełbus - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

s. Milena Gawron - Jestem nieśmiały – nie chcę iść do szkoły

- KONTEKSTY I INSPIRACJE

Hubert Luszczynski, Dorota Niedenthal - 240. rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Polsko-niemieckie partnerstwa szkół a idee KEN

Aneta Dziewońska - 88 lat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Krakowie

Jadwiga Gołda, Edyta Sekunda, Magdalena Tataruch - Seminarium integracyjne dotyczące tematu „Wolontariat Europejski”

- KOMUNIKATY

Daria Grodzka - „Świat utracony, świat ocalony…”

- Zaproszenie do udziału w konferencji „Nauczycielskie pasje inspiracją dla ucznia”

Agnieszka Zabielska - 40 lat Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

- PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KRAKOWIE INFORMUJE

Beata Janik - Gala konkursu „Niezwykły świat Braci Grimm”