Numer 4/66 / 2005
Hejnał OświatowyBarbara Ostafińska-Molik - ZABURZENIE ZACHOWANIA CZY BUNT DORASTANIA? Wybrane aspekty diagnozowania zachowań współczesnej młodzieży
Nauczyciel w swojej pracy wychowawczej napotyka wiele trudności. Chciałabym tu zwrócić uwagę na problemy zaburzeń zachowania na tle zachowań typowych dla okresu dorastania. Niestety, wiele osób pracujących z młodzieżą nie potrafi rozróżnić tych kwestii. Wszystkie zachowania, które nie mieszczą się w pojęciu „norma” uważane są za dewiacyjne, chociaż czasami to tylko przejawy tzw. „buntu dojrzewania”.
Dlaczego o tym piszę? Mówiąc o skutecznej profilaktyce, nie możemy zapominać o postawieniu trafnej diagnozy. Jak podkreśla jeden z badaczy, „skuteczna profilaktyka uwarunkowana jest w pierwszej mierze znajomością jednostki (drugiego człowieka), na którą odpowiednie działania mają być skierowane” (Urban, 1997: 191).

Aneta Czerwińska - PROFILAKTYKA NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH. Zagadnienia istotne dla edukacji wczesnoszkolnej
Moment startu edukacyjnego jest wydarzeniem krytycznym w życiu dziecka. Pojawiają się nowe wymagania i oczekiwania wobec dziecka, które wchodzi w rolę ucznia i kolegi w klasie szkolnej1 . Już na progu edukacji pojawia się jeden z czynników implikujących powodzenie w nauce, a mianowicie gotowość szkolna siedmiolatka. Ze względu na indywidualną drogę rozwoju, uczenia się oraz kompetencji społecznych, część dzieci nie jest w stanie sprostać wymaganiom programowym i zaczyna odnosić porażki2 . Często pierwsze niepokojące sygnały pojawiają się w okresie adaptacji dziecka do nowych warunków i z czasem ulegają nasileniu, powodując negatywne konsekwencje dla dalszego rozwoju jednostki. Dlatego też niezwykle istotną funkcję w przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym pełni wczesna profilaktyka.


Barbara Zachara - WAGARY – CHOROBA NIEULECZALNA?
Zjawisko wagarów towarzyszyło zinstytucjonalizowanej szkole zapewne od zarania jej dziejów. Dorośli wspominając swoje szkolne kariery, ciekawe historie i przeżycia z młodości ubarwiają opowiadania wspomnieniami wagarów. Przytaczane z sentymentem anegdoty opisują, do jakich podstępów i uników uciekali się dawni uczniowie. Być może z tego powodu wielu dorosłych nie traktuje wagarów jako rzeczywistego zagrożenia.


Aneta Koczaska-Siedlecka - DOROSŁE DZIECKO ALKOHOLIKA (DDA)
Osoby mające w swojej rodzinie kogoś nadużywającego alkoholu narażone są na silny stres. Stres ten spowodowany jest ciągłą niepewnością, brakiem poczucia bezpieczeństwa, nieprzewidywalnością tego, co może się zdarzyć, brakiem jednoznacznych reguł kierujących życiem rodzinnym, stosowaniem przez członków rodziny wobec siebie nawzajem przemocy psychicznej, a bardzo często również fizycznej. W rodzinie z problemem alkoholowym, zamiast nastawienia na czerpanie radości z życia i na rozwój, panuje nastawienie na obronę (przed przykrościami, zagrożeniem, rozpadem rodziny).


Małgorzata Michel - KONCEPCJA PROFILAKTYKI LOKALNEJ W KONTEKŚCIE NOWOCZESNEGO MODELU PROFILAKTYKI

Maria Foryś - PROFILAKTYKA ZABURZEŃ ZACHOWANIA UCZNIÓW DYSLEKTYCZNYCH

Bożena Czerska - NIEZBĘDNIK PROFILAKTYCZNY

Ewa Kosińska - NIEGRZECZNE BO BEZRADNE

Beata Markiewicz-Zając - NOWY KOLEGA? Nauczyciel to też człowiek

Urszula Mroczek–Gula - LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ

Jagna Niepokólczycka-Gac - PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ

- WYKAZ PLACÓWEK SPECJALISTYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KRAKOWIE (PLACÓWKI WYKONUJĄ ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNIE)

Anna Frączek-Cierniak - WIZYTA WE LWOWIE w dniach 14-18 września 2005

Małgorzata Kaliszewska - " NIE TRAĆMY ŚWIĘTEJ CIEKAWOŚCI!”– rzecz o książce D. Czajkowskiej-Majewskiej: Nowy, lepszy? człowiek

Stanisław Rzęsikowski - JAK UDOSKONALIĆ NASZ SYSTEM EDUKACYJNY

Kinga Zając - WIERSZ: „PIES”