Numer 10/136 / 2014- OD REDAKCJI

Krzysztof Gerc, Marta Jurek - ZAGADNIENIA OŚWIATOWO-EDUKACYJNE
Tożsamość zawodowa nauczyciela – pomiędzy dążeniem do profesjonalizmu a gotowością budowania relacji międzyludzkich
Artykuł podejmuje próbę charakterystyki czynników wpływających na kreowanie konstruktu, nazywanego tożsamością nauczyciela. W tekście stawia się tezę, że najistotniejsze współcześnie aspekty gotowości do pracy pedagogicznej sprowadzają się do: profesjonalizmu rozumianego w kategoriach przygotowania merytorycznego i kompetencji osobowościowych oraz zdolności budowania i podtrzymywania autentycznych relacji międzyludzkich.


Ks. Jacek Siewiora - Rola nauczyciela w procesie wychowania dziecka
Od przeszło dwóch dekad polska szkoła jest poddawana nieustannym zmianom, jest ich tak wiele i w tak rożnych obszarach, że trudno dopatrzyć się w nich pewnej spójnej koncepcji. W konsekwencji fundamentalne dla polskiego systemu oświaty zapisy nie zawsze znajdują zastosowanie w szczegółowych rozporządzeniach. Niezmienny jednak pozostaje system relacji ludzi tworzących szkołę, czyli przede wszystkim nauczycieli i uczniów. To z ich twórczego spotkania mają powstawać piękne projekty na życie, które bazować będą na wiedzy i umiejętnościach zdobywanych na gruncie szkolnym. Warto więc wciąż przypominać, że rolą szkoły i nauczycieli jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale coś daleko głębszego – odkrywanie, co to znaczy być człowiekiem. „Rolą nauczyciela nie jest prosty przekaz informacji czy zapewnienie nabycia doświadczenia potrzebnego do osiągnięcia przez społeczeństwo pewnych profitów ekonomicznych. Edukacja nie jest i nigdy być nie może pojmowana czysto utylitarnie. Ona odnosi się do kształtowania osoby ludzkiej, prowadząc ją do pełni życia – mówiąc krótko edukacja to przekazywanie mądrości”. Dotykamy więc fundamentalnego dla tej działalności obszaru, jakim jest wychowanie.

Małgorzata Kaliszewska - Wokół kompetencji nauczycielskich

Krzysztof Polak - „Janusowa” tożsamość nauczyciela

Katarzyna Smoter - Wymagania stawiane przed nauczycielami w kontekście rozwijania przez nich specyficznych zdolności do pracy w środowisku szkoły

Barbara Szeląg - Rola nauczyciela w procesie wychowania przedszkolnego

Monika Zatorska - Zadania nauczyciela we współczesnej szkole

Marta Darasz-Szuba - Zastosowanie stylu komunikacji coachingowej w pedagogice

Katarzyna Niewidok - „Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej” –projekt dla szkół z terenu województwa małopolskiego i regionów partnerskich

- CO NOWEGO W EDUKACJI

Agata Tatara - Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego i jej znaczenie w przygotowaniu dziecka do szkoły

Izabela Nadolnik - Nowe formy wspomagania szkół. Rola Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji na etapie wdrażania i monitorowania zmiany

- Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ – PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI

Dorota Sowa - Scenariusz zajęć z wykorzystaniem programu „Twórczo odkrywam świat”. Klasa I

Bożena Noga - Jesteśmy dla Was

Anna Maria Kyzioł - Tożsamość jako trwanie

- SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Halina Czerwińska - Wychowywać to kochać i wymagać. Lekcja VII

- KONTEKSTY I INSPIRACJE

Małgorzata Kaliszewska - Eliza Freinet - „mama artystka”, cz. II

Sabina Mężyk - Nasza polszczyzna okolicznościowa

- DODATEK INFORMACYJNY DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 3/7/2014

Małgorzata Dutka-Mucha - Najważniejsze zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2014/2015