Numer 4/142 / 2015Małgorzata Jaśko - Szkoła jako organizacja zdolna do samorozwoju
Obserwowane obecnie zmiany w podejściu do doskonalenia nauczycieli – odejście od doskonalenia pojedynczych nauczycieli na rzecz kompleksowego wspomagania szkół – wychodzą naprzeciw prowadzonym od dawna badaniom i analizom teoretycznym dotyczącym szkoły jako organizacji uczącej i doskonalącej. W placówkach oświatowych praktykowane są też różne systemowe rozwiązania w zakresie doskonalenia nauczycieli oparte na założeniach teorii ROS/WDN.

Krystyna Dynowska-Chmielewska - Sieć współpracy i samokształcenia jako narzędzie wsparcia realizacji innowacji pedagogicznej
W okresie 1.03.2009 r.–30.09.2014 r. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Wyższą Szkołą Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu oraz National-Louis University w Chicago w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowało systemowy projekt Województwa Małopolskiego: DiAMEnT – dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty. W ramach projektu został opracowany, przetestowany i zaprezentowany w ostatecznej wersji nowatorski system pracy z uczniami zdolnymi, pozwalający na wspieranie uzdolnień w zakresie języka angielskiego, matematyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych i przedsiębiorczości oraz na doskonalenie kompetencji twórczego myślenia

Małgorzata Baranowska - Funkcjonowanie sieci nauczycieli matematyki w systemie wspomagania szkół i nauczycieli w MCDN ODN w Nowym Sączu – rok doświadczeń

Grażyna Polak - O potrzebie tworzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli

Teresa Szakiel - Sieć współpracy i samokształcenia, jako wyzwanie w tworzeniu efektywnego systemu doskonalenia nauczycieli

Tadeusz Marczewski - Terence Tao i jego dyrektywy dla rozwiązywania zadań

Anna Pająk - Reforma bez reformy? W matematyce to możliwe!

Edyta Dołęga - Skuteczne nauczanie matematyki w szkole ponadgimnazjalnej

Barbara Kozik - Nauczyciel w świecie TIK – nauczanie odwrócone jako metoda aktywizacji uczniów

Anna Wołosiuk, Joanna Zagórska - Szkolny projekt interdyscyplinarny „Między ciszą a hałasem”

Teresa Szakiel - Gra miejska jako metoda wykorzystana w realizacji programu edukacji regionalnej

Halina Czerwińska - Rodzeństwo bez rywalizacji. Lekcja 4

Henryk Palkij - Problematyka gospodarcza w nauczaniu i na egzaminach z historii i wiedzy o społeczeństwie

Jarosław Basaj - Wywiad, czyli jak pokazać człowieka. Scenariusz lekcji w szkole ponadgimnazjalnej

Marzena Sula-Matuszkiewicz - Konkurs patriotyczny „Dzieje Krakowa w czasie Wielkiej Wojny. Gra miejska”

Marzena Sula-Matuszkiewicz - Szkolnictwo ponadgimnazjalne

Mariola Kozak - IV Salon Wydawców „Nowoczesne trendy w edukacji”

- Doskonalenie w sieci

- Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ – PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI

- SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

- OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE INFORMUJE

- FUNDACJA LEGALNA KULTURA INFORMUJE

- Nauczyciele pytają, prawnik odpowiada

- PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KRAKOWIE INFORMUJE

- KSIĄŻKI WARTE POLECENIA

- ZAPROSILI NAS

- KOMUNIKATY

- Sieci współpracy i samokształcenia MCDN