Numer 5/143 / 2015- OD REDAKCJI

Anna Skoczek - Inkluzja – czy możliwa w naszym systemie edukacji?

Aneta Jegier - Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów – wyzwania, propozycje rozwiązań, projekty

Anna Czyż - Edukacja włączająca – przyszłość polskiej szkoły

Katarzyna Smoter - Kształtowanie środowiska szkoły otwartej na wszystkich uczniów w kontekście realizacji założeń edukacji włączającej
Uwzględnienie różnorodności podmiotów procesów edukacyjnych jest współcześnie jednym z najważniejszych celów polityki oświatowej. Odpowiedzią na tę kwestię staje się wcielanie w życie wytycznych edukacji włączającej, rozumianej jako proces ukierunkowany na kreowanie środowiska szkoły otwartej na wszystkich uczniów. W tym względzie za istotne należy uznać rozpatrzenie założeń realizacji tego procesu.

Dorota Grądalska - Edukacja włączająca w Polsce – między teorią a praktyką

Anna Bombińska-Domżał - Włączanie uczniów z Zespołem Aspergera w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych – rzeczywistość i nowe rozwiązania

Maria Foryś - Edukacja włączająca szansą dla uczniów „podwójnie wyjątkowych”
Artykuł podejmuje próbę rozważań nad szansą edukacji włączającej dla ucznia „podwójnie wyjątkowego”, a więc ucznia zdolnego z współwystępującymi deficytami. Słowa klucze: edukacja włączająca, specjalne potrzeby edukacyjne, „podwójnie wyjątkowi” (twice exceptional), dysleksja, teorie zdolności, Punkt Konsultacyjny Ucznia Zdolnego Dyslektycznego „Podwójnie wyjątkowego”.

Agnieszka Foszcz - Edukacja włączająca we Włoszech – na przykładzie szkoły Istituto Comprensivo „G. Pierluigi” w Palestrinie

Olena Bocharova - Problemy edukacji inkluzyjnej w Ukrainie i drogi rozwiązania

Ilona Dudzik-Garstka - Sylwetka nauczyciela w edukacji włączającej – o kompetencjach i umiejętnościach z perspektywy psychologa

Beata Wieciech - Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej – zagadnienie niełatwe, ale rozwiązywalne

Magdalena Podmokła - Wiersze

Małgorzata Kulka - Rok Szkoły Zawodowców – inaczej

- MŁODSZY UCZEŃ W SZKOLE

Marta Kwella, Anna Lewandowicz - Sześciolatki trzy lata później…

- BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

Alicja Adamczyk - Dzienniki elektroniczne – czy dane uczniów są bezpieczne?

- SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Halina Czerwińska - Rodzeństwo bez rywalizacji. Lekcja 5

- FUNDACJA LEGALNA KULTURA INFORMUJE

- Nauczyciele pytają, prawnik odpowiada

- KSIĄŻKI WARTE POLECENIA

Anna Walska - Zaburzenia mowy u dzieci – zestawienie bibliograficzne