Numer 6-7/144 / 2015- DYDAKTYKA I WYCHOWANIE – TEORIA I BADANIA

- OD REDAKCJI

Małgorzata Michel - Nowoczesny model profilaktyki zachowań agresywnych w świetle ujęcia behawioralno-kognitywnego
Wśród wielu definicji profilaktyki podawanych przez czołowych polskich profilaktyków (Gaś Z. B., 1993, Szymańska J., 2002) najbardziej adekwatna wydaje mi się definicja mówiąca, iż profilaktyka jest to z jednej strony zbiór działań zmierzający do minimalizacji czynników ryzyka (czynniki biologiczne, psychologiczne i społeczne), a zarazem, czy też równolegle zbiór działań zmierzających do wzmacniania czynników chroniących. Czynniki ryzyka zwykło się definiować jako cechy, sytuacje, warunki sprzyjające powstawaniu zachowań ryzykownych, natomiast czynniki chroniące to analogicznie zbiór cech, sytuacji, warunków zwiększających odporność na czynniki ryzyka (Michel M., 2005).

Anna Kožuh - Kompetencje zawodowe nauczyciela w obliczu agresji i przemocy w szkole
W ostatnich latach nauczyciele i pedagodzy coraz częściej znajdują się w sytuacjach, wobec których czują się bezradni. Prawie w każdej klasie i w każdej szkole są uczniowie, którzy sprawiają problemy dydaktyczne lub wychowawcze. W każdej placówce edukacyjnej są też uczniowie, których przemoc i zachowania agresywne przybierają nieznane dotąd formy. Czasem zjawisko to ma nawet bardziej masową postać, która jest określana mianem „fali szkolnej”.

Dorota Macander - Program Golden Five jako przykład profilaktyki pozytywnej

Ilona Dudzik-Garstka - Słowem i gestem zatrzymaj agresję, czyli o komunikacji w sytuacji prowokacyjnej

Marzena Tadeusz, Małgorzata Bzibziak - Badania nad przejawami uprzedzeń, dyskryminacji i agresji wśród uczniów szkół gimnazjalnych powiatu oświęcimskiego

- Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ – PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI

- Bezpieczna i przyjazna szkoła

Sylwia Słomska, Lilianna Ziajka - Pozytywnie nastawieni. O promocji zdrowia w szkole w Dulowej

Kinga Dulęba - Działania w zakresie promocji zdrowia w Zespole Szkół Niepublicznych w Tarnowie

Anna Gromala-Słowik, Małgorzata Jakóbik - Innowacja taneczno-teatralna U wrót Terpsychory w XXX LO w Krakowie

Barbara Kajda - Młodzież z ZSRCKU w Czernichowie realizuje projekty

Agnieszka Marzęcka - Aktywizacja seniorów z udziałem słuchaczy Szkoły Policealnej kierunku Opiekun Osoby Starszej w ZSRCKU w Czernichowie

- MŁODSZY UCZEŃ W SZKOLE

Mariusz Stinia - Dziecko na progu II etapu edukacyjnego

- KREATYWNY NAUCZYCIEL

Iwona Duran - Przedszkolak i książka – czyli jak zaprzyjaźnić dzieci z czytaniem

- SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Halina Czerwińska - Rodzeństwo bez rywalizacji. Lekcja 6

- FUNDACJA LEGALNA KULTURA INFORMUJE

Marzena Sula-Matuszkiewicz - Promocja zdrowia

- MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA ZAPRASZA

Walery Bubień - Edukacja w przestrzeni muzealnej

Daria Grodzka - Ucz się, jak uczyć, czyli o technikach efektywnego uczenia się