Numer 10/146 / 2015- OD REDAKCJI

Anna Sajdak - Wspieranie kreatywnego myślenia uczniów

Emila Musiał - Przyjazne środowisko uczenia się młodego pokolenia
Dziś nie dziwi nikogo, że młodzi ludzie codziennie korzystają z Internetu, wchodząc w interakcje z innymi użytkownikami czy oglądając treści cyfrowe. Dostęp do mediów cyfrowych zmienia sposoby zdobywania i przyswajania informacji przez uczniów oraz pogłębiania wiedzy. Ten rodzaj uczenia się jest nakierowany bardzo na kontakt z innymi, wiąże się z dużą ilością eksperymentowania oraz zachęca do tworzenia wiedzy i dzielenia się nią.

Rafał Głębocki - Kształcenie kadr społeczeństwa sieci
Artykuł dotyczy zastosowania nowej kultury uczenia się oraz środowisk uczenia się w procesach edukacyjno-wychowawczych współczesnej szkoły.

Teresa Wejner-Jaworska - Czynniki warunkujące lepsze wyniki w nauce w świetle badań prof. Johna Hattiego

Karol Kowalczuk - Gry komputerowe jako nowa jakość w edukacji

Barbara Kozik - Gry komputerowe a edukacja

Andrzej Filip - Wirtualne klasy w praktyce

Teresa Szakiel - Strategie Rozwijania Uczenia się i Nauczania (RUN), a kształtowanie postaw świadomego uczenia się

Wojciech Papaj - Jak oceniać, aby pomóc uczyć się

Danuta Sterna - Dlaczego ocenianie kształtujące (OK)?

- Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ – PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI

Magdalena Bubula - Wykorzystanie dramy w budowaniu motywacji u uczniów i rozwijaniu sprawności językowych, czyli rzecz o pierwszej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych

Leokadia Urbaniak - Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w przedszkolu

Joanna Kalejta - Pracowania symulacyjna – nowe podejście do praktycznej nauki zawodu

- SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Halina Czerwińska - Rodzeństwo bez rywalizacji. Lekcja 8

- OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE INFORMUJE

Alina Król - Rola systemu ECVET w budowaniu Systemu Kwalifikacji w Polsce

- DODATEK INFORMACYJNY DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2/9/2015

Małgorzata Jaśko - Planowanie pracy szkoły/placówki – wyzwania, problemy, propozycje